Știri
Home » Știri » Care sunt actele necesare pentru angajarea medicilor la un spital de stat

Care sunt actele necesare pentru angajarea medicilor la un spital de stat

medic

Profesia de medic presupune multă muncă. Formarea profesională a medicilor nu se rezumă doar la șase ani de facultate. Un medic trebuie să studieze continuu și să fie la curent cu noile proceduri și descoperiri în domeniu. Este foarte important să aibă și un loc de muncă unde să poată evolua.

Dacă ești absolvent de medicină și cauți un job la un spital de stat, trebuie să cunoști anumite aspecte. Trebuie să prezinți în detaliu studiile și calificările tale, inclusiv toate cursurile medicale pe care le-ai făcut, în țară sau în străinătate. Desigur, aici intră și acțiunile de voluntariat, dacă au existat în timpul facultății.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de angajare

Pe lângă CV, dosarul de concurs trebuie să conțină mai multe documente, potrivit art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, potrivit medijobs.ro.

Acte necesare pentru Medici Specialiști/Primari și Medici Dentiști

 • Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze.
 • Copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar.
 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs.
 • Dovada /înscrisul din care să rezulte că nu ia fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin.1lit. e) sau f), la art.541 alin.1 lit.d) sau e) , respectiv la art. 628 alin.1 lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările ulterioare.
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la Ordin.
 • Cazierul judiciar.
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează.
 • Chitanța de plată a taxei de concurs.
 • Copia actului de identitate.

Acte necesare pentru Asistenți Medicali

 • Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze.
 • Copia actului de identitate.
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitate.
 • Cazierul judiciar.
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează.
 • Copie certificat de căsătorie (după caz).
 • Copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi.
 • Copia asigurării de malpraxis.
 • Chitanță achitare taxă concurs.